Üye Giriş
3.TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK - 3

Sınıf  :  7. Sınıf
Ders  :  Sosyal Bilgiler
Konu :  3.TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK - 3


Bu testin süresi 10 dakikadır.


Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyu da cevaplandırdıktan sonra hemen alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.


Başarılar..



1. Ankara Savaşı Osmanlı Devleti için 1402-1413 yılları arasında olumsuz bir dönemin başlangıcı olmuştur.
Bu döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


A) Lale Devri
B) Fetret Devri
C) Gerileme Devri
D) Duraklama Devri


2. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda Osmanlı Devleti Bağımsızlığını geçici bir süre kaybetmiştir?

A) Niğbolu Savaşı
B) Çirmen Savaşı
C) Ankara Savaşı
D) Varna Savaşı


3. Aşağıdakilerden hangisi Ankara savaşının sonuçlarından biri değildir?

A) Anadolu Türk Birliğinin bozulması
B) İstanbul'un fethinin gecikmesi
C) Türklerin Avrupa'daki ilerleyişlerinin durması
D) Anadolu'da Celali isyanlarının başlaması


4. Osmanlı Tarihi'nde aşağıdaki olaylardan hangisi devlete olumsuz etki yapmıştır?

A) Ankara Savaşı
B) II. Kosova
C) Niğbolu Savaşı
D) Çimpe'ye yerleşilmesi


5. 1402 Ankara Savaşında Yıldırım Bayezid Timur'a yenilmiştir. Savaştan sonra Anadolu beylikleri yeniden kurulmuş, Balkanlarda fetihler durmuş, Bizans'ın ömrü uzamış, Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiş ve taht kavgaları başlamıştır.
Buna göre Ankara savaşı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Bizans'ın eski gücüne yeniden ulaşmasını sağladığı
B) Osmanlı devletinin Dağılma tehlikesi geçirmesine neden olduğu
C) Osmanlı fetihlerinin durmasına neden olduğu
D) Anadolu siyasi birliğini bozduğu


6. Aşağıdakilerden hangisi 1402'deki Ankara Savaşı'nın nedenleri arasında yer almaz?

A) İki hükümdarın da cihan hakimiyeti idealine sahip olması
B) Timur'un Osmanlı'ya ait olan Sivas'ı yağmalaması
C) İki hükümdarın da hakarete varan sertlikte mektuplaşmaları
D) Timur'un, Yıldırım'ın oğlu olan şehzade Mustafa'yı esir alarak öldürmesi


7. l. Haçlıların, I.Kosova Savaşı'nın intikamını almak istemeleri
II. Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi.
III. Türklerin Balkanlar'dan atılmak istenmesi
Yukarıda verilenler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sebepleri olarak gösterilebilir?


A) II. Kosova
B) Varna
C) Niğbolu
D) Sırpsındığı


8. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nde daha çok Bizans İmparatorluğu ile mücadele etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu'nun varlığını bir süre daha sürdürmesine katkıda bulunmuştur?


A) Ankara Savaşı
B) Koyunhisar Savaşı
C) l. Murat'ın şehit edilmesi
D) Edirne Segedin Antlaşması'nın imzalanması


9. l. Edirne'nin Fethi
II. Sırpsındığı Savaşı
III. Bursa'nın Fethi
IV. Maltepe Savaşı
Yukarıda verilen olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?


A) III- IV- l- II
B) III-II- l- IV
C) IV-III-II-l
D) III-IV-II-l


10. Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisini Hristiyan devletlerle yapmamıştır?

A) Varna Savaşı
B) II. Kosova Savaşı
C) Niğbolu Savaşı
D) Ankara Savaşı